Algemene voorwaarden door We Care Zorgbemiddeling

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening met betrekking tot bemiddeling van ZZP’ers door We Care Zorgbemiddeling B.V. (verder: We Care Zorgbemiddeling) en de hiertoe gesloten overeenkomsten tussen We Care Zorgbemiddeling, haar opdrachtgevers en Opdrachtnemers, waaronder ZZP’ers.

1. Definities
1.1 Algemene Voorwaarden: de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden.
1.2 Vertrouwelijke Informatie: alle informatie, in welke vorm dan ook, die de Verstrekkende partij aan de Ontvangende partij heeft verstrekt en naar haar aard vertrouwelijk is dan wel als zodanig is aangemerkt.
1.3 Bemiddelingsovereenkomst: overeenkomst tussen bemiddelaar, We Care Zorgbemiddeling en Opdrachtgever waarbij de afspraken staan opgenomen onder welke voorwaarden de bemiddelaar voor de Opdrachtgever een opdracht of flexdiensten bemiddeld heeft die uitgevoerd wordt door de ZZP-er.
1.4 Overeenkomst van opdracht: overeenkomst waarin de ZZP’er aan de Opdrachtgever een dienst verleent tegen een van vooraf afgesproken tarief.
1.5 Opdrachtgever: de partij (niet zijnde de ZZP’er) die een overeenkomst met We Care Zorgbemiddeling aangaat inzake het verstrekken van een op arbeidsbemiddeling gebaseerde dienstverlening door We Care Zorgbemiddeling aan deze partij.
1.6 ZZP’er: Zelfstandige Zonder Personeel.

VOORWAARDEN VOOR ZZP’ERS

2. Bemiddeling ZZP’ers
2.1 De hoogte van de overeengekomen bemiddelingsvergoeding wordt opgenomen in de bemiddelingsovereenkomst tussen We Care Zorgbemiddeling en de Opdrachtgever.
2.2 De bemiddelingsvergoeding is slechts aan We Care Zorgbemiddeling verschuldigd als de bemiddeling leidt tot een (schriftelijke) contractuele relatie tussen de ZZP’er en de Opdrachtgever.
2.3 Onder contractuele relatie wordt ook verstaan de overeenstemming tussen de ZZP’er en de Opdrachtgever, over de uitvoering van werkzaamheden, al dan niet via een derde of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming.

3. Facturatie ZZP’er
3.1 Ingeval een Bemiddelingsovereenkomst tot stand komt is de Opdrachtgever een bemiddelingsvergoeding verschuldigd aan We Care Zorgbemiddeling.
3.2 Voor het opstellen van de benodigde overeenkomsten, de facturatie en het debiteurenbeheer voor opdrachten door We Care Zorgbemiddeling ten behoeve van de ZZP’er is de ZZP’er een vooraf te bepalen vergoeding verschuldigd.
3.3. De factuur van We Care Zorgbemiddeling voor de aan de ZZP’er verleende dienstverlening zoals benoemd in artikelen 3.1. en 3.2 wordt maandelijks opgemaakt en aan de ZZP’er verzonden.
3.4. De ZZP’er zal uiterlijk op maandag om 10.00 uur over de achterliggende kalenderweek gespecificeerde factuurgegevens en urenoverzichten sturen ten behoeve van de facturatie door We Care Zorgbemiddeling aan de Opdrachtgever.

4. Betalingsvoorwaarden
4.1 Opdrachtgever is gehouden binnen 14 dagen na factuurdatum de ZZP’er te voldoen.
4.2 We Care Zorgbemiddeling is gerechtigd om namens de ZZP’er de betaling van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst van Opdracht te ontvangen indien sprake is van voorfinanciering door We Care Zorgbemiddeling aan de ZZP-er. Wanneer Opdrachtgever de verschuldigde betaling niet voldoet aan We Care Zorgbemiddeling, restitueert de ZZP-er de voorgefinancierde bedragen binnen 5 werkdagen na eerste schriftelijk verzoek daartoe van We Care Zorgbemiddeling aan We Care Zorgbemiddeling. Het risico van nietbetaling door Opdrachtgever ligt volledig bij de ZZP-er.

5. Vrijwaring
5.1 De ZZP’er vrijwaart We Care Zorgbemiddeling en de Opdrachtgever te allen tijde voor het geval We Care Zorgbemiddeling of de Opdrachtgever door fiscale dan wel sociale verzekeringsautoriteiten wordt aangesproken ter zake loonbelasting en/of niet afgedragen sociale verzekeringspremies (zowel werkgevers als werknemersdeel) alsmede eventueel door deze autoriteiten op te leggen boetes en heffingsrente uit hoofde van door We Care Zorgbemiddeling aan ZZP’er bemiddelde opdrachten.

 

VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTGEVERS

6. Bemiddeling ZZP’ers
6.1. Voor het voor de Opdrachtgever werven en selecteren van ZZP’ers en alle administratieve werkzaamheden hieromtrent door We Care Zorgbemiddeling is de Opdrachtgever een bemiddelingsvergoeding verschuldigd aan We Care Zorgbemiddeling conform een tussen Opdrachtgever en We Care Zorgbemiddeling gesloten overeenkomst van opdracht.
6.2 Van een succesvolle invulling van de flexibele diensten of de bemiddelingsopdracht is sprake, indien de bemiddeling leidt tot een contractuele relatie tussen de Opdrachtgever en de ZZP’er, bij voorkeur in een door beide partijen ondertekende Overeenkomst van Opdracht.
6.3 Onder contractuele relatie wordt mede begrepen de overeenstemming ter uitvoering van elke vorm van werkzaamheden van een door We Care Zorgbemiddeling geïntroduceerde ZZP’er (dus mede in de hoedanigheid van bijvoorbeeld werknemer, vennoot, uitzendkracht, enzovoorts), al of niet via een derde en al of niet bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming.
6.4 Onder een succesvolle invulling van de flexibele diensten of bemiddelingsopdracht wordt eveneens verstaan het geval dat een door We Care Zorgbemiddeling aan de Opdrachtgever voorgestelde ZZP’er gedurende de looptijd van de opdracht tot bemiddeling of binnen één jaar na beëindiging daarvan – al dan niet na intrekking van de opdracht – ongeacht in welke functie werkzaamheden voor de Opdrachtgever gaat uitvoeren als ZZP’er bij de Opdrachtgever of bij een aan de Opdrachtgever gelieerde onderneming.
6.5 Voor de beslissing om met een door We Care Zorgbemiddeling geselecteerde ZZP’er een overeenkomst aan te gaan, is de Opdrachtgever geheel zelf verantwoordelijk. Indien de ZZP’er niet voldoet aan de door de Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen, dient de Opdrachtgever met een opzegtermijn van een week aan We Care Zorgbemiddeling kenbaar te maken de Opdracht te willen beëindigen (tenzij een acute aanleiding bestaat om de opdracht per direct te beëindigen).
6.6 Totdat de bemiddelingsopdracht is geëindigd of succesvol is vervuld, is het de Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door We Care Zorgbemiddeling voorgestelde ZZP’er zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zowel We Care Zorgbemiddeling als de ZZP’er aan een derde bekend te maken, behoudens en voor zover een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Opdrachtgever aan We Care Zorgbemiddeling een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete verschuldigd van € 2.500,00 per overtreding, onverminderd het recht van We Care Zorgbemiddeling om volledige schadevergoeding te vorderen.
6.7. Indien de bemiddeling leidt tot een nieuwe overeenkomst van opdracht tussen de ZZP’er en de Opdrachtgever, binnen één jaar na beëindiging van de tussen de ZZP’er en We Care Zorgbemiddeling afgesloten bemiddelingsovereenkomst, en de Opdrachtgever en ZZP’er komen overeen dat ZZP’er rechtstreeks voor Opdrachtgever gaat werken zonder tussenkomst van We Care Zorgbemiddeling, dan zal Opdrachtgever aan We Care Zorgbemiddeling de te derven fee vergoeden. Deze direct opeisbare boete bestaat uit 1.080 maal het overeengekomen bemiddelingstarief per uur.
6.8 No-showboete Indien een ZZP’er zonder geldige reden, ter redelijke beoordeling van We Care Zorgbemiddeling, de geaccepteerde opdracht binnen dan 48 uur annuleert, danwel niet annuleert maar vervolgens niet op bij de Opdrachtgever verschijnt c.q. op de afgesproken plaats en tijdstip verschijnt, is We Care Zorgbemiddeling gerechtigd tot het in rekening brengen van een direct opeisbare no-showboete van € 100,- ex. BTW bij de ZZP’er. Voornoemde boete zal indien mogelijk verrekend worden met openstaande facturen.

7. Betalingsvoorwaarden
7.1 De door Opdrachtgever aan We Care Zorgbemiddeling verschuldigde vergoeding in verband met de bemiddeling en uitvoering van de documentenadministratie wordt eenmaal per kalendermaand gefactureerd aan Opdrachtgever.
7.2. We Care Zorgbemiddeling stelt desgewenst een verzamelstaat per kostenplaats op van de ingezette ZZP’ers ten behoeve van Opdrachtgever. Opdrachtgever betaalt een factuur binnen 14 dagen na factuurdatum van de factuur.
7.3. We Care Zorgbemiddeling stelt namens de ZZP’er op basis van de daadwerkelijk en de door Opdrachtgever goedgekeurde gewerkte uren, achteraf de factuur van ZZP’er aan Opdrachtgever op.
7.4. Opdrachtgever zal haar betalingsverplichtingen jegens We Care Zorgbemiddeling en de ZZP’er voldoen door tijdige betaling van de facturen.
7.5 Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de factuur voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1., van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan We Care Zorgbemiddeling verschuldigd. 7.6 Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die We Care Zorgbemiddeling mede namens ZZP’er moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de Opdrachtgever, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van We Care Zorgbemiddeling te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

VOORWAARDEN VOOR ZZP’ERS EN OPDRACHTGEVERS

8. Medewerking
8.1 Opdrachtgever en/of ZZP’er zal tijdig de door We Care Zorgbemiddeling, in redelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, noodzakelijk geachte informatie en medewerking verschaffen.

9. Nakoming en termijnen
9.1 Voor zover in enige overeenkomst, bijlage of offerteplanning leverdata en/of termijnen zijn vermeld, zijn deze indicatief en vormen zij geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders in is bepaald. We Care Zorgbemiddeling is pas in verzuim nadat zij door Opdrachtgever en/of ZZP’er op deugdelijke wijze in gebreke is gesteld.
9.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft We Care Zorgbemiddeling een inspanningsverplichting en is voorafgaande deugdelijke ingebrekestelling noodzakelijk teneinde een situatie van verzuim te laten ontstaan.
9.3 In geval van niet correcte nakoming van de overeenkomst door We Care Zorgbemiddeling zal We Care Zorgbemiddeling in de gelegenheid worden gesteld alsnog na te komen. Mocht We Care Zorgbemiddeling hierbij in gebreke blijven dan kan de overeenkomst door zowel opdrachtgever als ZZP’er ontbonden worden.

10. Derden en medewerkers
10.1 Het is We Care Zorgbemiddeling toegestaan derden bij de uitvoering van haar verplichtingen in te zetten.

11. Intellectuele Eigendomsrechten
11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder, maar niet beperkt tot het auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht, met betrekking tot enig werk, waaronder mede begrepen documenten, ontwerpen, computerprogrammatuur, maatwerkprogrammatuur en/of andere al dan niet elektronisch vastgelegde informatie, blijft berusten bij We Care Zorgbemiddeling of de derde van wie We Care Zorgbemiddeling het recht heeft verkregen het werk aan Opdrachtgever en/of ZZP’er ter beschikking te stellen. Op geen enkele wijze worden de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enig werk overgedragen aan Opdrachtgever. Indien We Care Zorgbemiddeling een gebruiksrecht aan Opdrachtgever en/of ZZP’er verleent, is dat een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht.

12. Tarieven
12.1 We Care Zorgbemiddeling heeft het recht de tarieven jaarlijks aan te passen conform de CBS-index zakelijke dienstverlening.
12.2 Wanneer Opdrachtgever/ZZP’er zijn verbintenissen jegens We Care Zorgbemiddeling niet nakomt, heeft We Care Zorgbemiddeling het recht om na schriftelijke aankondiging de verdere uitvoering van enige overeenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk, op te schorten.

13. Geheimhouding
13.1 De ontvangende Partij zal de Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk behandelen. De Ontvangende Partij zal de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend gebruiken zoals is toegestaan op grond van enige Overeenkomst en zal de Vertrouwelijke Informatie niet aan (een) derde(n) verstrekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verstrekkende Partij. De Ontvangende Partij zal dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen die zij treft voor haar eigen vertrouwelijke informatie, in geen geval zullen deze maatregelen minder zijn dan die in alle redelijkheid noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de Vertrouwelijk Informatie wordt verspreid of onrechtmatig wordt gebruikt.
13.2 Onverminderd het bovenstaande gelden de beperkingen van deze bepaling niet voor informatie die publiekelijk bekend is, door onafhankelijk door de Ontvangende Partij zelf is ontwikkeld of reeds op rechtmatige wijze in handen van de Ontvangende Partij is gekomen.
13.3 Vertrouwelijke Informatie mag worden verstrekt indien een wettelijke plicht of een rechterlijk bevel de openbaarmaking van deze informatie/gegevens gebiedt. In dat geval zal de Ontvangende Partij de Verstrekkende Partij hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en zal alle voorzorgsmaatregelen treffen die redelijk mogelijk zijn om te voorkomen dat deze informatie publiekelijk bekend wordt.

14. Privacy/AVG
14.1 Voor zover enige overeenkomst verwerking van persoonsgegevens door We Care Zorgbemiddeling met zich meebrengt fungeert We Care Zorgbemiddeling hierbij als verwerker. In die hoedanigheid zal We Care Zorgbemiddeling zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen. Door het aangaan van de desbetreffende overeenkomst geeft Opdrachtgever/ZZP’er aan We Care Zorgbemiddeling opdracht om persoonsgegevens te verwerken. Andere verwerkingen zal We Care Zorgbemiddeling alleen uitvoeren in opdracht van Opdrachtgever/ZZP’er of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
14.2 Opdrachtgever/ZZP’er behoudt te allen tijde de eigendomsrechten op diens persoonsgegevens.
14.3 Alle medewerkers die handelen onder het gezag van We Care Zorgbemiddeling en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

15. Wijziging dienstverlening
15.1 We Care Zorgbemiddeling kan naar aanleiding van wijzigingen in relevante wet- en regelgeving alsmede wijzigingen in andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften, wijzigingen aanbrengen in de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening. Indien dergelijke wijziging een verandering van de bij Opdrachtgever en/of ZZP’er geldende procedures tot gevolg hebben, zal We Care Zorgbemiddeling Opdrachtgever en/of ZZP’er hierover tijdig inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van Opdrachtgever en/of ZZP’er. In een dergelijk geval kan Opdrachtgever en/of ZZP’er de overeenkomst door schriftelijke opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij We Care Zorgbemiddeling de kosten van enige wijziging voor haar rekening neemt.

16. Aansprakelijkheid
16.1 We Care Zorgbemiddeling is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen winstderving, verlies van gegevens, (schade-)vorderingen van derden, boetes of naheffingen, gemiste opbrengsten of besparingen of andere indirecte schade of gevolgschade welke voortvloeit uit of in verband met het niet nakomen van enige verplichting van We Care Zorgbemiddeling, dan wel enig onrechtmatig handelen.
16.2 Het vorige lid van dit artikel is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van We Care Zorgbemiddeling.
16.3 Opdrachtgever en/of ZZP’er vrijwaart We Care Zorgbemiddeling voor eventuele claims (waaronder schending regels bescherming persoonsgegevens) van derden, waaronder personeel van Opdrachtgever.

17. Overmacht
17.1 In geval van overmacht van één van de Partijen zullen de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst worden opgeschort zolang de overmachtstoestand voortduurt. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers en/of van We Care Zorgbemiddeling. De opschorting zal echter niet gelden voor de verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en/of de verplichtingen die reeds voor het intreden van de overmachtstoestand zijn ontstaan.
17.2 Indien de overmachtssituatie langer dan negentig dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te beëindigen tenzij voorzienbaar is dat de overmachtstoestand binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Wat reeds als gevolg van de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

18. Overdracht
18.1 Het is Opdrachtgever en/of ZZP’er niet toegestaan de rechten uit enige overeenkomst waarbij We Care Zorgbemiddeling partij is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van We Care Zorgbemiddeling aan een derde over te dragen.

19. Vernietiging
19.1 Vernietiging of nietigheid van één der bepalingen van deze overeenkomst tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan.

20. Wijziging voorwaarden
20.1 Het is We Care Zorgbemiddeling toegestaan voorstellen met betrekking tot wijziging van voorwaarden en condities van de Algemene Voorwaarden of enige overeenkomst te doen. Indien Opdrachtgever/ZZP’er niet akkoord gaat met de door We Care Zorgbemiddeling voorgestelde wijzigingen, heeft We Care Zorgbemiddeling het recht enige overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

21. Ontbinding en beëindiging
21.1 De looptijd van iedere overeenkomst wordt vastgesteld in overeenstemming met Opdrachtgever en de ZZP’er. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De van toepassing zijnde opzegtermijn is in de overeenkomst met We Care Zorgbemiddeling opgenomen.
21.2 Een partij is gerechtigd enige overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat hiervoor enige verplichting tot vergoeding van eventuele schade van partijen ontstaat, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet: a. de andere partij wordt in staat van faillissement verklaard; b. aan de andere partij wordt (al dan niet voorlopig) surseance van betaling verleend.
21.3 In geval van ontbinding zal de ontbinding uitsluitend werking hebben voor de verplichtingen die ontstaan na het moment van ontbinding en zal de ontbinding derhalve geen terugwerkende kracht hebben.
21.4 Artikel 7:408 lid 1 BW is uitdrukkelijk niet van toepassing.

22. Voortdurende bepalingen
22.1 Bepalingen betreffende intellectuele eigendom, aansprakelijkheid, overmacht en geschillenbeslechting blijven ook na beëindiging of ontbinding van enige overeenkomst van toepassing.

23. Toepasselijk recht
23.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

24. Wijzigingsclausule Indien enige bepaling van de tussen partijen gesloten overeenkomst, deze voorwaarden daaronder begrepen, in strijd is met dwingend rechterlijke bepalingen, dan wel door de rechter op enige andere grond nietig worden verklaard, worden partijen geacht in plaats van de met dwingend recht strijdig of door de rechter nietig verklaarde bepaling, datgene te zijn overeengekomen wat het dichtst bij de betreffende bepaling komt zonder in strijd met de wet of nietig te zijn. Strijdigheid van enige bepaling met dwingend recht of nietigverklaring daarvan door de rechter zal nimmer de gehele overeenkomst, doch uitsluitend de betreffende bepaling betreffen. We Care Zorgbemiddeling is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden digitaal bekend gemaakt aan betrokken partijen (Opdrachtnemers en Opdrachtgevers). De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ten tijde van de wijziging bestaande overeenkomsten.